​แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

08 กรกฏาคม 2564

แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

                  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เมื่อออกจากงานแล้ว “เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ” จึงมีผู้ประกันตนยื่นเรื่องอุทธรณ์และเรียกร้องเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาทบทวนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุของรัฐบาล ซึ่งผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ยังคงมีความสามารถในการทำงานและอยู่ในระบบประกันสังคม แต่ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกันตนบางราย เนื่องจากผู้ประกันตนยังคงสามารถทำงานได้และนำส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคม  มาโดยตลอด จึงเห็นว่าผู้ประกันตนควรมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ทั้งนี้ จากข้อเรียกร้องดังกล่าวจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

                   ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นนี้ เป็นไปอย่างรอบด้าน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้


แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533


คลิกที่ link เพื่อตอบแบบสอบถาม : แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533